Iskra Boża

11 tekstów – auto­rem jest Is­kra Boża.

Żeb­rzący o miłość nie upa­da na sa­mo dno.
Szu­ka os­tatniej des­ki ra­tun­ku, aby wspiąć się na wyżyny. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 2 grudnia 2012, 19:19

Szu­kając Bo­ga poz­na­jemy siebie. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 2 listopada 2012, 15:04

I choć trzy­mać niewidzialną dłoń Bo­ga jest trud­no, to jeszcze trud­niej jest czołgać się bez niej. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 września 2012, 21:16

Naj­gorzej to usłyszeć szcze­re kłam­stwo .. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 kwietnia 2012, 19:58

Niena­widzę te­go uczu­cia, kiedy zda­je so­bie sprawę, że ko­goś zawiodłam.
Ono za­biera mi ka­wałek właści­wej mnie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 21 kwietnia 2012, 19:59

Kiedyś ktoś za­pytał mnie cze­mu tak właści­wie wierzę w Bo­ga. Nie pot­ra­fiłam zna­leźć od­po­wied­nich słów, a li­ter­ki nie były pous­ta­wiane na swoim miej­scu.Po­pat­rzyłam w górę, a później spoj­rzałam na swo­je ser­ce. Wska­załam je ręko­ma i rzekłam : jeżeli ON tu mie­szka trud­no nie zauważać JE­GO codzien­nej obecności. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 kwietnia 2012, 16:26

I choć nie każdy z nas zda­je so­bie z te­go sprawę,
Wszys­cy jes­teśmy zagubieni. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 kwietnia 2012, 14:14

Czu­jemy, bo żyjemy.
Żyje­my, bo czujemy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 kwietnia 2012, 22:06

Gdy wokół roz­przes­trze­niasz aurę oszustwa,
Nie dziw się, że za­domo­wiło się ono w twoim sercu. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 marca 2012, 20:33

W wirze prob­lemów, marzeń, po­goni za szczęściem i dążeniem do wyz­naczo­nego ce­lu, nie dos­trzegłam ty­lu rzeczy ...
Nie chcę ich od­na­leźć co­fając się.
Pragnę nie po­pełniać tych sa­mych błędów idąc do przodu. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 marca 2012, 13:49

Iskra Boża

"Największym darem jest cząstka samego siebie"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Iskra Boża

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność